Rena affärsmöjligheter i fokus på Arena Affärsdriven Miljöutveckling
Långsiktiga investeringar borde kunna få en annan skattesats. Det skulle öka den gröna investeringsviljan. Och inom smarta nät borde Göteborgsregionen satsa på en pilot i befintligt område, istället för att hänga på Malmös och Stockholms nybyggnadsprojekt. Det var några av idéerna som luftades på Arena Affärsdriven Miljöutveckling: Bättre klimat för hållbara affärer 8 februari.
Nyligen kom beskedet att Malmö stad får 47 miljoner kronor för en satsning på smarta nät. Malmö har fått stor publicitet kring sitt arbete med hållbarhetsfrågor. Vad skulle då Göteborgsregionen kunna lära?

Malmö Stads miljödirektör Katarina Pelin var inbjuden för att berätta och inspirera. Och kanske provocera.
"Vad är vi bäst på i Malmö? Ingenting. Men vi är bra på att jobba med många saker samtidigt", sa Katarina Pelin.

Att få med näringslivet i detta arbete ser hon som viktigt för att få ett driv. För resurssnålhet och effektivitet är viktiga beståndsdelar för såväl framgångsrika företag som för framtidens klimatsmarta samhällen.

Att utlandsägda företag är med och driver projekt i Malmö och använder staden som testbädd är något som väckt reaktioner:
"Så de har sitt moderbolag i Tyskland. Skit i det. De vill driva på utvecklingen i Malmö. Det vill vi också. Vi är kompisar", sa Katarina Pelin.

Katarina Pelin på scen, till vänster.
Panelsamtal Rena affärsmöjligheter inom Grön kemi med Ann-Sofie Borglund, Anders Fröberg, vd för Borealis, Lars Josefsson, styrelseordförande Ineos och Robert Onsander, projektledare för Kemiindustriklustret.
Tillsammans skapar vi kraft
Samverkan var annars ordet för dagen. Det är tillsammans man kan skapa kraft. Det återkom i flera av panelsamtalen på scenen i Brewhouse Arena. Ett hundratal personer hade anmält sig till Affärsdriven Miljöutvecklings årliga konferens som i år hade ny inriktning och också lockade nya deltagare.

Att skapa arenor och mötesplatser där näringsliv, akademi och samhällsaktörer möts är en viktig del i Business Region Göteborgs och Affärsdriven Miljöutvecklings arbete. En målbild är att Göteborgsregionen ska vara en attraktiv plats där man vill leva, bo och arbeta. En plats som är öppen och inkluderande — där man får vara med och utveckla och testa idéer och demoprojekt tillsammans.

"Vi vill satsa på att i samverkan få fram lösningar som är bra för miljön och som skapar affärer för västsvenska företag", sa Maria Strömberg, chef för Affärsdriven Miljöutveckling tillika moderator.

Hur ser den gröna investeringsviljan ut?
Den första av fyra panelsamtal handlade om den gröna investeringsviljan. Hur ska vi få fler livskraftiga cleantech-företag? Delvis är det en definitionsfråga.

Håkan Krook på Almi Invest Västsverige berättade att deras genomlysning visade att de har fler gröna företag i sin portfölj än de först trodde. Och företag kan efter ett tag få en annan, mer grön inriktning, än vad som ursprungligen var tänkt.

Karl Malmström från Connect Väst tryckte på vikten av att företag kopplar an mot kundnyttan. Finns det ett kundbehov som man kan möta, så blir det också enklare att intressera investerare.

Ett hinder är förstås den långa tiden till utdelning. Skulle man kunna släppa på några spärrar här? Panelen laborerade med tanken på en motsvarighet till den taiwanesiska modellen med fonder som går enbart till gröna investeringar, eller modell Allemansfonderna.

Från publiken kom då idén om att långsiktiga investeringar borde kunna få en annan skattesats — vilket panelen genast tog till sig.

Kristina Fahl på Theleon & Partners Styrelsearbete tog upp hur avgörande det är för ett företag att få testkunder och från panelen kom ett önskemål om att samhällsaktörerna — det offentliga — kanske kunde stötta små nystartade innovativa företag genom att våga vara testkund.

Rena affärsmöjligheter
Panelsamtalen fortsatte sedan att presentera tre aktuella områden för Göteborgsregionen och vilka affärsmöjligheter dessa kan ge. Det handlade om två styrkeområden för Göteborgsregionen - Grön kemi respektive Smarta nät — samt om det Västsvenska paketet.

Rena affärsmöjligheter inom Grön kemi var underrubriken för samtalet mellan Anders Fröberg Borealis, Lars Josefsson, Ineos och Robert Onsander från kemiindustriklustret, som Business Region Göteborg är värdorganisation för.

Fem stora kemiföretag har gått samman kring en vision för branschen i Stenungsund.

"Vi vill inte vara en del av problemet. Vi vill vara en del av lösningen", sa Anders Fröberg.

De miljödomar som uppmärksammats på senare tid togs upp:
"Vi beklagar verkligen detta och gör vårt yttersta för att utveckla och rätta till för att det inte ska inträffa igen", sa Lars Josefsson.

Det finns idag en stor efterfrågan på biobaserade produkter, inte minst inom förpackningsindustrin.

Stenungsundföretagen vill minska fossilberoendet och få in en större andel förnybara råvaror, som alger, halm och skogsråvaror istället. Och här ville man gärna se samarbeten med andra aktörer för att utveckla en palett av intressanta alternativ.

Omställningen till förnybara råvaror kräver förstås stora investeringar.

"Men vi måste våga börja. Ett steg är att börja med importerad etanol och sedan övergå till inhemsk", sa Anders Fröberg.

Att underlätta för kemiindustrin att få tillgång till biomassa som kan utnyttjas som råvara för industrin och inte direkt eldas upp för att användas som energikälla, var ett ämne som berördes.

Man öppnade upp för att dela med sig av överskottsenergin från industrin som skulle kunna tillvaratas som fjärrvärme av andra parter.

Smarta nät - hur får snurr i Göteborgsregionen?
Smart grids, eller smarta nät har det varit ett surr kring rätt länge nu i samhällsdebatten. Nyligen fick Malmö och Stockholm finansiering för satsningar på smarta nät. Vad krävs för att det ska bli snurr också i Göteborg, frågade Ann-Sofie Borglund som ledde de sista panelsamtalen.

"Information, samverkan och pilotprojekt", svarade Alexandra Göransson från PiiGAB, som är leverantör till såväl Stockholm som Malmö. Hon lade till att samverkan är nödvändig. Att installera separata system för vatten, el och värme blir alldeles för dyrt.

Anders Lindskog från SP menade att det är dags att börja bygga nu för att vara på banan när vi får in mer förnybar energi in i våra system. För det är egentligen vad smarta nät handlar om. Att kunna styra energiflöden på nya sätt i och med att en stor andel av den förnybara energin inte nödvändigtvis kommer när vi vill, utan när det blåser (vindkraft) eller solen lyser (solenergi).

Panelen fick frågan om vilket pilotprojekt inom smarta nät de skulle vilja se i Göteborgsregionen.

Södra Älvstaden var ett hett tips, tills förslaget från Anders kom: Det är dags för oss att muta in ett nytt område. Både Malmö och Stockholm satsar på nybyggnation. Vi borde istället anta utmaningen med befintliga områden. Varför inte något av miljonprogramområdena?

"Det är dessutom en större marknad", inflikade Anders Lindskog.

Västsvenska paketet - en klapp för appar?
Dagens sista panelsamtal handlade om Västsvenska paketet, en jättelik satsning på omkring 34 miljarder som bland annat knyter ihop arbetsmarknadsregionen genom att förbättra förutsättningarna för pendla med kollektivtrafiken. Västsvenska paketet kommer i allra högsta grad kommer att påverka oss som lever och verkar här.

Vad erbjuder då det då för affärsmöjligheter?

Anders Roth, miljöchef på Trafikkontoret Göteborgs Stad presenterade idéer som Trafikkontoret i sin roll som beställare kan driva:

"Vi kan stimulera lösningar som andra generationens drivmedel, vissa typer av betongkonstruktioner, koldioxidsnålt stål, kall asfalt och liknande. "
Kollektivtrafiken kommer att ledas in på gator som inte tidigare haft busstrafik. Med tanke på buller- och utsläppsnivåer skulle hybridlösningar kunna vara intressanta", fortsatte han.

Lisa Örberg från Trafikverket var inne på IT-tjänster och appar som underlättar planeringen för oss i vardagen som kanske kopplar ihop en familjs transportbehov, från pendelparkering till kollektivtrafik till veckans varutransporter.

Och varför inte använda tiden på bussen eller pendeltåget med en franskkurs i den smarta telefonen?

"Vi måste bli mer välvilliga till att dela med oss av den data vi har så att den kan användas för andra typer av tjänster. Släpp datan fri, är vår inställning", sa Anders Roth.

Dags för scenbyte.
Nedersta bilden: Anders Roth och Lisa Örberg tar plats i de gula stolarna.
"Det har varit mycket fokus på hur jobbigt det kommer att bli under byggtiden, men nu finns faktiskt en jättechans att hitta nya lösningar", sa Lisa Örberg.

Det är här det händer
Sammantaget visade förmiddagen att det finns en tydlig vilja till fler demoprojekt — och att det händer något när man gör det tillsammans. 

"Samhällsaktörerna får ta på sig att vara tydlig i sin information om vad som planeras och paketera de möjligheter som erbjuds. Och företagen måste visa vilka tekniklösningar som finns. Om den teknik som efterfrågas inte finns får vi se till att den kommer hit, kanske med hjälp av utländska aktörer."

"Men det är här i Västsverige som vi ska testa framtidens lösningar. Vi på Affärsdriven Miljöutveckling driver inte teknikutvecklingen. Men vi ska spela en viktig roll för att aktörer ska mötas", avslutade Maria Strömberg.

Och det kommer att komma fler möjligheter. Håll ögon och öron öppna för fler arrangemang från vår sida.

text: Annika Risberg

Vad tyckte besökarna om dagen? Så här sa tre av dem»
Vill du läsa mer om vad Affärsdriven Miljöutveckling gör? Klicka här så kommer du till våra sidor»

Uppdaterad: 2012-02-27
Dela