Renare sjöfart i Göteborgs hamn
Nu tas ytterligare ett steg mot en renare sjöfart i Göteborg. Stena Line inviger en helt ny anläggning för elanslutning av rederiets nya tysklandsfärjor. Totalt kan nu var tredje fartygsanlöp i Göteborgs hamn stänga av dieselmotorerna vid kaj och använda grön el från land, skriver Göteborgs Hamn i ett pressmeddelande.
Det vanligaste världen över är att fartyg har sina hjälpmotorer igång när de ligger vid kaj för att generera energi ombord. Under ett tiotimmars hamnstopp kan dieseldriften från ett enda fartyg orsaka upp till 20 ton koldioxidutsläpp. Att stänga av motorerna och istället använda sig av landel innebär betydande miljövinster. Koldioxidutsläppen minskar kraftigt och utsläppen av svaveldioxid och kväveoxid försvinner helt. Dessutom betyder elkraft från land en tystare hamnmiljö och en bättre arbetsmiljö.

- Göteborg är en levande hamnstad och sjöfarten är en del av staden själ. Det gäller att göra den viktiga färjetrafiken så bra som möjligt miljömässigt, inte minst när man kommer i närheten av stadens kärna. Elanslutning av fartygen är en kraftfull åtgärd för att minska utsläpp och buller, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn, i pressmeddelandet.

Stena Line och Göteborgs Hamn investerar gemensamt i den nya elanslutningsanläggningen som utvecklats av ABB. När den nu tas i bruk innebär det att samtliga Stena Lines fem passagerar- och fraktfärjor kommer att elansluta sig vid kaj. Totalt kan vart tredje fartygsanlöp i Göteborg använda tekniken — en unik siffra internationellt sätt.

Ny teknik som kan spridas till andra hamnar
Det unika med den nya anläggningen som invigs idag är att den omvandlar 50 hertz, standardfrekvensen för växelström i Europa, till 60 hertz som de flesta fartyg använder som systemfrekvens.På många håll i världen pågår nu förberedelser för att göra hamnarna mer miljövänliga genom elkraft från land. En viktig del i den processen är arbetet med att ta fram en gemensam internationell standard för anslutningarna och då kan den nya anläggningen i Göteborgs hamn fungera som en förebild.

Förstudie för att kunna ansluta fler
Göteborgs Hamn var en av de första hamnarna i världen med att kunna erbjuda elanslutning och har fått mycket internationell uppmärksamhet för detta. Idag är hamnen med i flera globala samarbeten som syftar till att sprida tekniken till andra hamnar runt om i världen.I nuläget är det passagerar- och fraktfärjor som går på linjetrafik inom Europa som använder tekniken. En förstudie har inletts för att kunna erbjuda samma miljökloka möjlighet även för containerfartyg och kryssningsfartyg som anlöper Göteborg.

Uppdaterad: 2011-01-27
Dela