Småföretag tjänar på internationalisering
Internationalisering är väsentligt för att små och medelstora företag skall kunna växa i en värld med ökande konkurrens. Internationalisering kan också bidra till sysselsättningsnivåerna. Detta enligt en ny undersökning som kartlade internationaliseringen i europeiska SME:s. Undersökningen identifierade också nackdelarna och förtjänsterna av internationalisering och kom med policyförslag.

EU-kommissionen stod bakom studien "Internationalisation of European SME:s" som utfördes under år 2009. Undersökningen omfattar alla former av internationalisering; direktexport, direktimport, utländsk direktinvestering, underleverantörsverksamhet och internationellt tekniskt samarbete.

I studien konstateras ett direkt samband mellan internationalisering och förbättrade resultat för små och medelstora företag. Internationell verksamhet ökar tillväxten, stärker konkurrenskraften och säkrar företagets framtid. Därför tjänar också välfärden på företagens internationalisering. Offentligt stöd sägs vara viktigt för främjandet av internationell verksamhet.

Internationalisering lönar sig
Studien fann också att internationaliserade företag presterar bättre på marknaden. Även om
det kan antas att företag som redan presterar bra väljer internationalisering, finns också belägg för positiva effekter för internationellt aktiva företag. Utvecklingsresultaten för 2008 jämfört med 2007 visar också på ökad omsättning, ökat antal anställda samt ökad innovation för internationaliserade SME:s. Sysselsättningsnivåerna kommer därför att påverkas positivt av en ökad internationell verksamhet.

Studien pekar också på den statliga sidans avgörande roll för främjandet av internationell verksamhet. Hinder som informationsbrist och brist på ekonomiska medel finns att få från offentligt håll. Dock säger sig bara 16 % av alla SME:s vara sig medvetna om att det finns offentlig verksamhet som stödjer internationalisering och bara ett litet antal säger sig ha använt någon form av de stöd som finns. Dock anses det i studien att allt offentligt stöd inte är lika effektivt. Stöden måste riktas till områden där marknaden sviktar. Det måste också finnas kvantifierbara mål samt verktyg för att övervaka och utvärdera resultat.

Rekommendationer
Undersökningen pekar på vikten av att öka medvetenheten hos SME:s om internationaliseringens förtjänster samt att göra det offentliga stödet mer tillgängligt. Studien lyfter också fram vikten av fler och bättre informations- och rådgivningskampanjer speciellt riktade mot SME:s och internationell verksamhet. SME:s bör också få bättre tillgänglighet till finansiellt stöd, eftersom undersökningen visar att det främst är de större SME:s som nyttjar de finansiella stöden.

Offentliga medel bör också riktas mot de innovativa krafterna bland SME:s eftersom det finns ett direkt samband mellan internationalisering och ökad innovation. Studien visar också på vikten av att underlätta import, då detta oftast är det första inträdet på en internationell marknad för SME:s.

Innovation
Enligt undersökningen ser SME:s innovation som en avgörande faktor för ett inträde på en utländsk marknad. Detta har också en omvänd effekt då konkurrens från utländska företag på hemmamarknaden också främjar innovation.

Uppdaterad: 2010-09-06
Dela