Ny kontaktpunkt för dig som vill bedriva tjänstehandel i EU
Enligt det nya tjänstedirektivet, som trädde i full kraft vid årsskiftet, ska det i varje EU-land upprättas kontaktpunkter för att företag ska få tillgång till all nödvändig information för att bedriva tjänstehandel över gränserna. Kommerskollegium har tillsammans med Tillväxtverket fått i uppdrag av regeringen att bygga upp den svenska kontaktpunken för tjänster. Tanken är att kontaktpunkten främst ska vara webbaserad, men kompletteras av en manuell servicefunktion.

Från och med årsskiftet 2009-2010 finns den svenska webbaserade kontaktpunkten på Verksamt.se. Man kan som tjänsteleverantör på elektronisk väg ansöka om tillstånd och kommunicera med tillståndsmyndigheten. Även information om hur man rent praktiskt ska kunna starta tjänsteverksamhet finns att tillgå. Kontaktpunkten ska fungera som en ”växel för postbefordran”. De ansökningshandlingar som kommer in till kontaktpunkten kommer vidarebefordras till berörda myndigheter, som sedan ansvarar för att skicka en bekräftelse tillbaka till kontaktpunken på att ansökan kommit in.

Länk till Verksamt.se:
https://www.verksamt.se/portal/web/guest/home

Källa:
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/kontaktpunktforeustjanstedirektiv.4.3c4088c81204cca9061800013080.html

Uppdaterad: 2010-01-15
Dela