Hållbarhet, deltagande och aktion

— Hur IT kan hjälpa och stjälpa den hållbara utvecklingen


Användandet av IT är avgörande i det framtida hållbarhetsarbetet och begreppet Grön IT har under de senaste åren fått allt mer uppmärksamhet. Men är det "gröna" som IT bidrar med tillräckligt bra? På konferensen "Internet Research — Sustainability, Participation, Action" diskuterades fördelarna och nackdelarna inom området.

 
Vägen mot en hållbar framtid är beroende av att människan deltar i samhällsutvecklingen och agerar på ett ansvarsfullt sätt. Men vägen mot det varaktiga levernet är också snårig och svårframkomlig eftersom begreppet hållbarhet, utöver de uppenbara miljöfaktorerna, även inkluderar såväl sociala som kulturella och ekonomiska parametrar.

 
Informations teknologi ses idag ofta som lösningen på hållbarhetsutmaningen, men viktigt att vara medveten om är att IT även bidrar till att förstärka vissa av problemen. Syftet med den internationella konferensen, som hölls på Chalmers i förra veckan, var därför att undersöka mer ingående vad IT, i kombination med de mänskliga insatserna, kan bidra med för att skapa en mer hållbar värld.

 
Peter Arnfalk, lektor på Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet, var en av talarna som fördjupade sig i IT:s komplexa roll. Under föreläsningen "What´s Green in Green IT?" framhöll han att det naturligtvis finns många fördelar med IT som bidrar till att skapa ett grönare samhälle. Intelligenta transportsystem, videokonferenser och energisystem är bara några exempel på detta. Men han presenterade även intressanta siffror på IT-användandets baksida. Ett av de största problemen är den höga energimängd som går åt.
-ICT-användandet i Europa står för åtta procent av det totala förbrukandet av elektricitet och användandet i hela världen för två procent av de sammanlagda koldioxidutsläppen. Det motsvarar värdena för flygindustrin.
Dessa siffror kan även presenteras med hjälp av "Googlefaktorn", som Peter Arnfalk väljer att kalla den.
-Idag görs 4 biljarder sökningar per dag. Varje sökning genererar 0,2 gram koldioxid. Det innebär att enbart från internetsökningar släpper ut 300 000 ton koldioxid varje dag.
Utöver detta växer avfallet från de tekniska produkterna sig allt större. Livslängden på våra datorer och mobiler blir bara kortare i och med att vi konsumerar allt mer. Särskilt problematisk blir situationen i tredje världen, där det finns få nationella riktlinjer rörande hur avfallet ska behandlas.

 
Överhuvudtaget så är det utvecklingsländerna som hamnar i kläm, även när det gäller ICT, då internet exploaterar såväl resurser som kunskap. Men risken att bli lurad och att utsättas för intrång på den personliga integriteten är stor var i världen man än befinner sig. Samtidigt är internet på många sätt också det bästa redskapet vi har för att bemöta de orättvisor som finns i världen. Det är ett verktyg som möjliggör bättre kulturell förståelse och utvecklar den globala jämställdheten. Men det gäller alltså även att vara medveten om dess nackdelar och att ständigt behålla ett kritiskt tänkande, vilket hållbarhetskonferensen syftade till att uppmuntra.

 
Värdar för konferensen var Chalmers & Göteborgs Universitet i samverkan med Ann-Sofie Axelsson & Ylva Hård af Segerstad som "Local Conference Chair".
  
Mer om Grön IT & IT Centrum Väst
Sedan Gartner pekade ut Grön IT som en av de viktigaste framtidsfrågorna inom ICT har IT Centrum Väst @ Business Region Göteborg arbetat inom området med bland annat seminarier och konferenser. Som avstamp för vidarearbete har Emma Franzén och David Wallgren, studenter på Chalmers, analyserat området i sitt examensarbete "Potential for the Green ICT innovationsystem". Störst potential finns inom områdena Fordon, logistik & smart grid; Byggnader, energi & smart grid; E-business, lagersystem, & logistik; samt användandet av ICT. IT Centrum Väst kommer att i samverkan med ledande aktörer arbeta vidare med området för att medverka till att skapa långsiktig, hållbar tillväxt.

Lina Skafvenstedt & Erik-Wilhelm Graef Behm
Business Region Göteborg

Uppdaterad: 2010-12-21
Dela