Från innovation till affärer
Innovation har alltid varit nyckeln till Europas framgång och är den kanske viktigaste drivkraften i en kunskapsbaserad ekonomi. Många av världens mest betydande och varaktiga innovationer bär redan ett ”Made in Europe”-märke, men med växande global konkurrens och de allt större sociala och miljömässiga utmaningar som uppkommit i och med den ekonomiska krisen måste EU öka sina innovationsinsatser.

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso sa under ett toppmöte i oktober 2009 att större fokus bör läggas på näringslivsdriven forskning och utveckling. Detta behövs då Europa, enligt Barroso, är mycket bra på att producera idéer men inte tillräckligt bra på att få ut dem på marknaden.

EU-kommissionens generaldirektorat för näringsliv har med anledning av detta tillsatt en särskild grupp av experter på innovation, för att med ett affärsmässigt perspektiv kunna utmejsla vilka framtidens prioriteringar för EU:s innovationspolitik bör vara. Gruppens arbete har resulterat i en slutrapport som säger att det inte råder brist på idéer i Europa och att mer teknik inte är lösningen. Istället presenterar man ett antal handlingslinjer för att förbättra EU:s innovativa kapacitet och fullt ut ta steget till en innovationsekonomi.

För det första föreslås att Europa ska vidga innovationsbegreppet till att omfatta både affärsmässiga och sociala innovationer. För det andra understryker expertgruppen vikten av snabbhet och synkronisering för att maximera utnyttjandet av innovativ teknik. För att påskynda EU:s lyhördhet för nya idéer rekommenderar man att EU vidtar åtgärder som inte bara handlar om utvecklandet av den sociala dimensionen i den första handlingslinjen, utan att man också exempelvis utvecklar offentliga upphandlingar till att stimulera innovation. Vidare uppmanas Europa att göra betydande investeringar i framtida infrastruktur för att bana väg för kommande teknologilösningar. Man föreslår att alla européer behöver få tillgång till snabbt bredband och smarta anslutningar till energinätet.

Gruppen rekommenderar som en fjärde insats att den europeiska investeringsfonden bör utvidgas till att också den omfatta social innovation och bättre främja gränsöverskridande partnerskap. Fler riskkapitalfonder och ökad tillgång privat finansiering är också av vikt för att fler innovationer ska komma den europeiska ekonomin till nytta.

Läs slutrapporten här:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/panel_report_en.pdf

Källa:
http://ec.europa.eu/enterprise/e_i/news/article_9904_en.htm

Uppdaterad: 2010-01-15
Dela