Fler kvinnor på toppjobb är nyckeln till ekonomisk tillväxt
Endast en av tio ledamöter i styrelserna för Europas största börsnoterade företag är kvinna och samtliga centralbankschefer inom EU är män. En ny rapport som lagts fram av EU-kommissionen visar att det vore en fördel för ekonomin om höga poster genomgående kunde tillsättas med både kvinnor och män. Rapporten kommer inför en ny jämställdhetsstrategi som ska antas av EU-kommissionen senare i år.

Rapporten ”More women in senior positions – key to economic stability and growth” visar att kvinnor fortfarande är kraftigt underrepresenterade i den ekonomiska beslutsprocessen. Inom företagsvärlden är närmare 89 procent av styrelseledamöterna i Europas största börsföretag män. Skillnaden är störst på de högsta posterna, där endast 3 procent av dessa företag har en kvinnlig ledare. Norge utgör ett undantag och är det enda land som kommer i närheten av jämställdhet mellan könen med 42 procent kvinnor och 58 procent män i de största börsföretagens styrelser, vilket är resultatet av lagstadgad kvotering.

Samtidigt har flera studier visat att balans mellan könen betalar sig och att det finns ett positivt samband mellan andelen kvinnor på högre poster och företagens resultat. Exempelvis visar en studie som genomförts i Finland att företag med jämställdhet i styrelsen i genomsnitt är tio procent lönsammare än de som enbart har män i styrelsen.

På politisk beslutsnivå är Europaparlamentet den mest jämställda folkförsamlingen och har aldrig varit mer jämställd sedan inrättandet 1979, med 35 procent kvinnor och 65 procent män. Andelen kvinnliga ledamöter i de nationella parlamenten inom EU har stigit från 16 procent 1997 till 24 procent 2009. Men detta ligger fortfarande långt under den s.k. kritiska massa på 30 procent som anses nödvändig för att kvinnor på ett meningsfullt sätt ska kunna påverka politiken. I de nationella regeringarna förbättras situationen stadigt med en andel kvinnliga ministrar i EU:s regeringar på 27 procent. Europeiska kommissionen har nio kvinnliga ledamöter (33 procent) och arton män (67 procent), vilket är det bästa jämställdhetstalet hittills – en ökning från 5,6 procent kvinnor 1994/1995.

Snabba framsteg krävs därför för att få en mer jämställd fördelning av kvinnor och män på höga poster inom alla områden och på alla nivåer. Åtgärder för att förbättra jämställdheten i beslutsprocesserna kan omfatta utarbetandet av jämställdhetsplaner, uppställandet av mål och regelbunden kontroll, bättre balans mellan privat- och yrkesliv, främjandet av kvinnliga förebilder, mentorprogram och nätverksbyggande.

Här hittar du rapporten "More women in senior positions - key to economic stability and growth"

Linda Emilsson

Uppdaterad: 2010-03-30
Dela