EU:s ekonomi återhämtar sig trots osäker omvärld
EU:s ekonomi har börjat återhämta sig den senaste tiden. Under 2010:s andra kvartal har BNP-tillväxten varit kraftig. Den inhemska efterfrågan har varit större än vad man har väntat sig. Trots att den ekonomiska aktiviteten under det kommande halvåret förväntas dämpas kommer effekterna av det första halvåret att sprida sig in till de kommande kvartalens siffror.

Den reala BNP-tillväxten för 2010 beräknas till 1,8 % i EU och 1,7 % i euroområdet – en mycket högre siffra än tidigare prognoser. Detta är dock en bräcklig återhämtning. Stor osäkerhet råder och medlemsstaternas utveckling är ojämn. Inflationsprognosen från kommissionen för 2010 står oförändrad sedan i våras med 1,8 % för EU och 1,4 % för euroområdet.

Högre tillväxt för EU och inom euroområdet
Utvecklingen har varit positivare än väntat under årets första hälft vilket, tillsammans med en spridningseffekt in i andra halvåret, gör att reala BNP under 2010 förväntas öka med 1,8 % i EU och 1,7 % i euroområdet. En uppräkning med ¾ procentenhet jämfört med vårprognosen. Den uppdaterade beräkningen baseras på den samlade bilden för Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien och Storbritannien, som totalt utgör 80 % av EU:s BNP. För de enskilda medlemsstaterna är utvecklingen ojämn, där Tyskland och Polen leder. Denna olikhet bottnar i skillnader i produktionsstrukturer, anpassningsbehoven efter krisen och omfördelningar av tillväxtens drivkrafter i EU och euroområdet.

Den globala återhämtningen saktar ner
Lageruppbyggnadens och stimulansåtgärdernas effekter börjar avta vilket leder till att den globala återhämtningen blir svagare under det andra halvåret. En ny recession anses dock inte vara sannolik. Trots inbromsningen förväntas globala BNP för 2010 (exklusive EU) växa med 5 %, ¼ procentenhet högre än i vårprognosen. Den bidragande faktorn anses vara en starkare ekonomisk aktivitet än förväntat under den första delen av året. Återhämtningen är ojämn. Tillväxtekonomierna ökar kraftigt medan de utvecklade länderna är i ett bräckligt läge.

Inhemsk efterfrågan kommer i allt högre grad att styra tillväxten i EU
BNP-tillväxten i EU att avta under det andra halvåret på grund av den globala ekonomins inbromsning samt minskade effekter av de tillfälliga faktorer som tidigare satt fart på återhämtningen. BNP för det tredje kvartalet 2010 beräknas öka med 0,5 % i EU och i euroområdet och med 0,4 % respektive 0,3 % under det fjärde kvartalet. Undersökningar visar på fortsatt växande ekonomisk aktivitet under de kommande månaderna.

Riskerna utvärderas
Trots den rådande osäkerheten tros riskerna i tillväxtprognosen för EU under 2010 att ta ut varandra. BNP-tillväxten som bygger på den ökade inhemska efterfrågan och det tyska uppsvingets effekt till andra medlemsstater är positiva faktorer som kan för större effekter än vad som förväntats. Till de negativa faktorerna hör minskad efterfrågan på EU:s exportprodukter och ytterligare spänningar på finansmarknaden. Konsolideringen av offentliga finanser kan få större inverkan på inhemsk efterfrågan än vad man tidigare har trott. För inflationen råder samma uppfattning som för tillväxten, riskerna jämnar ut varandra.

Uppdaterad: 2010-09-30
Dela