EU-kommissionen antar en ny jämställdhetsstrategi
Den 21 september antog EU-kommissionen en ny femårig strategi för att främja jämställdheten mellan könen. Strategin strävar efter att utnyttja kvinnors potential på ett bättre sätt och på så vis bidra till EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. I strategin finns särskilda åtgärder som bygger på kvinnostadgan från EU-kommissionen. Bland annat skall fler kvinnor finnas i företagsstyrelser och våld mot kvinnor skall bekämpas. Enligt Eurobarometers mätningar stödjer 87 % av européerna EU:s insatser mot våld i hemmet. Var fjärde EU-medborgare känner någon som utsatts för den typen av våld.

”EU har varit en föregångare vad gäller jämställdhet mellan könen eftersom principen om lika lön för lika eller likvärdigt arbete inkluderades i Romfördraget 1957. Vi kan nu återigen gå i bräschen för att främja kvinnors deltagande i beslutsfattande och kämpa mot könsrelaterat våld”, sade Viviane Reding, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap.

”För att sätta fart på tillväxten igen bör EU utnyttja kvinnors kunskaper bättre. Tidigare har jag inte förespråkat kvotering för att ge kvinnor tillgång till toppbefattningar i näringslivet men eftersom området inte har utvecklats är det möjligt att vi i framtiden måste överväga initiativ på EU-nivå. Jag kommer att träffa de verkställande direktörerna för stora börsnoterade europeiska företag under våren 2011 för att diskutera situationen och räckvidden för en fastställd självreglering. Beroende på resultatet av dialogen med industrin kommer jag att ta ställning till om ytterligare initiativ kommer att behövas 2012.”

Strategin anger ett flertal åtgärder som grundar sig på fem prioriteringar: ekonomin och arbetsmarknaden, lika lön, jämställdhet vid tillsättning av höga befattningar, bekämpning av könsrelaterat våld och främjande av jämställdhet utanför EU.

Prioriteringarna omfattar följande:
• Att få in fler kvinnor på arbetsmarknaden och att se till att EU når det övergripande sysselsättningsmålet på 75 % för kvinnor och män 2020.
• Att lägga fram målinriktade initiativ för att få in fler kvinnor på toppbefattningar i näringslivet.
• Främja kvinnligt entreprenörskap och egenföretagande.
• Inrätta en årlig europeisk dag för lika lön för att lyfta fram det faktum att kvinnor fortfarande tjänar i genomsnitt nästan 18 % mindre än män inom EU.
• Att arbeta tillsammans med alla medlemsstater för att bekämpa våld mot kvinnor, särskilt för att avskaffa kvinnlig könsstympning både inom och utanför EU.

Kommissionen kommer att starta en årlig jämställdhetsdialog på högsta nivå där parlamentet, rådets ordförande, europeiska sociala samarbetspartners och det civila samhället ingår för att utvärdera hur strategin genomförs.

Bakgrund
Genom EU:s arbete för jämställdhet har mångas liv förbättrats. Det går att urskilja en positiv utveckling på den senaste tiden. Det finns fler kvinnor på arbetsmarknaden och utbildningen har blivit bättre. Unga kvinnor i åldrarna 20-24 utgör 59 % av universitetsexaminerade EU-medborgare.

Jämställdheten uppvisar dock brister på många områden. Kvinnor är fortfarande överrepresenterade inom lågavlönade jobb och underrepresenterade inom beslutsfattande yrken. Familjelivet påverkar kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och endast 33,2 % av företagarna är kvinnor. Kvinnor utför också fortfarande mer obetalt hushållsarbete än män.

Våld mot kvinnor utgör fortfarande ett problem. Eurobarometer undersökte nyligen hur allmänheten uppfattar denna typ av våld. 26 800 européer intervjuades i början av 2010 i EU-27.

Uppdaterad: 2010-09-30
Dela