Effektiv och rättvis inre marknad för distribution och handel
Avstånd till butiker, e-handelns utveckling, arbetsrättsliga skillnader mellan EU-länder och miljökonsekvenser utgör hinder på den inre marknaden enligt en rapport från EU-kommissionen. Rapportens mål är att utreda hur den inre marknaden kan bli mer rättvis och effektiv.

För att fler EU-medborgare skall få tillgång till ett större och mer varierat utbud av varor föreslås en utveckling av e-handeln. På så vis minskas avståndens påverkan samt att priserna pressas. Närhet till butiker är speciellt viktigt för äldre och funktionshindrade, som utgör 17 respektive 15 procent av EU:s befolkning. Vissa EU-medborgare bor dessutom i glest befolkade områden och vissa har inte råd med bil.

Anna Maria Corazza Bildt skall i Europaparlamentets utskott för den inre marknaden bereda ett svar på rapporten. Fokus skall ligga på frågor som leder till lokala förändringar – en splittring av marknaden skall på så vis undvikas.

Skillnader i arbetsrätten
Catherine Stihler, brittisk ledamot, vill se över de anställdas villkor. Det behövs större investeringar i humant kapital, speciellt inom detaljhandeln. Trots miniminormer i EU-lagstiftningen varierar arbetsrätten kraftigt mellan medlemsstaterna. Det saknas också bestämmelser om otillbörliga affärsmetoder och avtalsförhållanden mellan aktörer i försörjningskedjan. De bestämmelser som finns har inte genomförts effektivt.

Den tyska ledamoten Heide Rühle konstaterade att prioriteringar behövs på området. Hållbarhet och insyn måste lyftas fram, speciellt inom livsmedelskedjan.

Miljöpåverkan
Detaljhandeln har en stor påverkan på miljön, både genom den egna verksamheten och genom konsumenterna. Användandet av belysning, kylanläggningar, uppvärmning och luftkonditionering gör också att detaljhandeln förbrukar mycket energi. I dagsläget saknas metoder på EU-nivå för att analysera en produkts livscykel och dess miljökonsekvenser.

Uppdaterad: 2010-10-26
Dela