Aktuella EU-projekt

Genom EU-projekt kan företag och organisationer utveckla och internationalisera sin verksamhet. Business Region Göteborg har sedan många år tillbaka deltagit i en mängd olika EU-finansierade projekt som kan bidra till att stärka näringslivet eller Göteborgsregionens konkurrenskraft.

I sammanställningen här nedanför hittar du EU-projekt, där BRG är en part, som pågår under år 2014.


   EU-projekt på Business Region Göteborg
Titel "The Scandinavian 8 million city - COINCO"
Sammanfattning The Scandinavian 8 million city är ett strategiskt utvecklingsprojekt med syftet att stärka hållbar tillväxt och utveckling genom att minska kostnader och tid för transporter, skapa nya arenor för näringslivssamarbeten och stärka regionen som ett attraktivt område att bosätta sig i, besöka och etablera verksamhet i. Korridoren Oslo-Göteborg-Köpenhamn utgör den västra benet av EUs TEN-T Den Nordiska Triangeln. Därför är det viktigt att ländernas regeringar och regionerna i området satsar på infrstruktur, särskilt järnväg, som bättre binder samman regionen över gränserna.
Program Interreg lVA Öresund – Kattegat - Skagerakk
Startdatum 2011-11-01
Slutdatum 2014-10-31
Deltagare Projektägare: Oslo Kommune, Leadpartner: Business Region Göteborg Övriga deltagare: Akershus fylkeskommune, Østfold fylkeskommune, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Region Skåne, Malmö Stad, Helsingborg stad, Vägverket Region Väst, Banverket, Köpenhamns kommun, Region Hovedstaden, Statens Vegvesen
Koordinator Oslo Kommune, Norge
Kontaktperson Madeleine Johansson
Webb www.8millioncity.com
Titel Företagsamma Västra Hisingen
Projektbeskrivning Från och med årsskiftet 2011, är stadsdelsförvaltningarna Torslanda och Biskopsgården, sammanslagna till en enhet, under namnet, Västra Hisingen, Göteborgs Stad. Dessa stadsdelar är i många avseenden, varandras motsatser. Syftet med projektet är att: tillvarata skaparkraften och potentialen som finns i Västra Hisingen för att skapa en mer entreprenöriell stadsdel som kännetecknas av självförtroende och framtidstro, stimulera nyföretagandet genom förbättrad service och ökad tillgänglighet för människor som är nyfikna på att starta eget och driva företag i området, öka överlevnadsgraden bland nystartade företag, stimulera till och öka tillväxten i befintliga företag, öka integrationen mellan entreprenörer och företag i Biskopsgården och i Torslanda. Våra satsningar ska göras inom entreprenörskapets alla faser: främja, starta, driva och växa.
Program Europeiska regionala utvecklingsfonden
Startdatum 2012-03-01
Slutdatum 2014-12-31
Offentlig medfinansiering Business Region Göteborg AB
Projektägare SDN Västra Hisingen
Kontaktperson Anna-Lena Johansson
Webb foretagsammavastrahisingen.se
Titel Samverkan för Hållbar Kemi
Projektbeskrivning Ett övergripande mål är att bidra till ett fossiloberoende Västra Götaland. Projektet utgår från Kemiindustriklustret och visionen Hållbar Kemi 2030, som samlar Sveriges största kemi- och materialkluster. Visionen rör en omställning för hållbara lösningar inom kemiindustrin, att ersätta fossila råvaror med förnybara, som exempelvis alger, vegetabiliska oljor och träråvara. Ett realiserande av visionen Hållbar Kemi 2030 sätter Västra Götaland och kemiföretagen i Stenungsund i nationell och internationell framkant när det gäller att skapa hållbara lösningar för tillväxt, välfärdsutveckling och långsiktig konkurrenskraft. Projektet ska vara ett verktyg för stöd, samverkan och beslut som leder till framdrift i arbetet med de betydande omställningar som krävs för att möta de visioner som formulerats för 2030.
Program Regionala strukturfondsprogrammet Västsverige
Startdatum 2012-01-01
Slutdatum 2014-12-31
Offentlig medfinansiering Västra Götalandsregionen
Projektägare Business Region Göteborg AB
Kontaktperson Hans Larsson
 
Titel Hyper Bus
Projektbeskrivning The main objective of the project is to demonstrate a pilot fleet of innovative public transport vehicles (buses) that has outstanding performance in low energy consumption per passenger km, hence an environmentally sound technology. This will be achieved by using hybrid buses with a newly developed plug-in technology, which makes it possible to run the major part of city bus lines in electrical mode. In cooperation between Volvo Buses, Göteborg Energi, Trafikkontoret, Volvo Buses and Västtrafik, a bus route will be partially operated with prototype buses. A fast charging service will also be established and demonstrated. A reliable and efficient solution for charging is of crucial importance for future use of plug-in technology, and therefore an important part of the project. The partners together a complete test environment for the technology, consisting of developer/producer, energy supplier, responsible operator and responsible public authority. The project will demonstrate that the technology is a well working solution for cutting levels of harmful emissions considerably from public transports in European cities, as well as receiving a more attractive near environment.
Program Life +
Startdatum 2011-09-01
Slutdatum 2014-09-30
Medfinansiering Business Region Göteborg AB, Göteborg Energi, Trafikkontoret i Göteborgs Stad, Volvo Bussar AB, Västtrafik
Projektägare Business Region Göteborg AB
Kontaktperson Lars Bern
Webb www.hyperbus.se
Uppdaterad: 2014-09-30