Mark för näringslivet - Markdatabasen
Business Region Göteborg AB (BRG) och Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR) i samarbete med Göteborgsregionens 13 kommuner tillhandahåller databasen Mark för Näringslivet som finns tillgänglig för investerare via Business Region Göteborgs och kommunernas svenska och engelska hemsidor.

Databasen kommer att hållas uppdaterad i takt med att ny mark tillkommer eller säljs. Detta är är ett verktyg för kommuner och näringsliv för att underlätta och stimulera tillväxten i Göteborgsregionen. Den geografiska informationsdatabasen har både ett investerarperspektiv och ett planerarperspektiv.

För investeraren ger databasen kvalificerad information om tänkbara lokaliseringsalternativ i regionen. Här redovisas tillgänglig mark idag och inom den kommande femårsperioden. Databasen är den direkta inkörsporten för fortsatta kontakter och en enklare etableringsprocess.

I regionens planering för en uthållig tillväxt lägger databasen grunden för att på ett nytt sätt analysera behovet av mark för näringslivet. Verktyget skapar förutsättningar för oss i regionen att på ett nytt och kvalificerat sätt skapa gemensamma långsiktiga förutsättningarna för en dynamisk utveckling av näringslivet som är i bättre samklang med kommande infrastrukturutveckling, boende och miljön.

Kontaktperson:
Caisa Brunander
Caisa Brunander
Koordinator samt Mark- och Lokaldatabasansvarig
Telefon: 031-367 61 34
E-post: caisa.brunander@businessregion.se
Uppdaterad: 2014-08-04
Dela