Avantos Skrivarverkstad - ett sätt att arbeta med jämställdhetsplanen
Interaktiv workshop kring jämställdhetsplanen
Avanto anordnar skrivarverkstad med genusvetare Lisa Lindén. På plats är Avantoverksamheterna GotIT/ FoodIT, Permanova, Escenda, Mutual Benefit, Brose, Matthews Swedot, Elanders och Hilding Jansson. Här har de möjlighet att arbeta med sina jämställdhetsplaner. Parvis sätter de sig och diskuterar sina planer. Några konstaterar genast att jämställdhetsaspekten måste in i affärsplanen.
Kunskap
Matthews Swedot
Varför skall man ha jämställdhetsplan?
Avanto har som mål att alla verksamheter som är med i projektet skall ha en jämställdhetsplan. Ett företag som är med på dagens skrivarverkstad berättar att en kandidat under intervju frågade efter just jämställdhetsplan. Någon ger exempel på en rekryteringsannons i tiden där det stod något i stil med:  "Är du 32 år och redo att skaffa barn? Börja hos oss!". Jämställdhetsplan är 2012!
 
Diskussionerna går kring vikten av att kommunicera jämställdhetsarbetet även med kunden. Vad har kunden för fördel att leverantören tar hand om sin personal? Jo, leverantören har större förmåga att ge säkrare leverans och kan garantera den mest attraktiva kompetensen och personer som är drivna och vill skapa värde.  Någon vittnar om att inköpare blir mer och mer inne på sådana här mjuka värden. Det är också tydligt att ingenjörsfirmor tidigare stod enbart för konstruktioner och hårda faktorer, nu är det bemanningen/personen som är det viktiga.
 
Food-IT och Permanova pratar om var i en organisation skall jämställdhetsarbetet ligga? Utmaningen är att få in detta i all verksamheten. Det skall ligga på ägandedirektivsnivå. Man kommer fram till att jämställdhetsplanen skall in i affärsplanen. Det får inte bli en särfråga vid sidan om. Som företagare tjänar vi pengar när människor mår bra.
 
Etnisk tillhörighet
Alla har en etnisk tillhörighet. Enligt lagen är denna kopplad till etniskt ursprung, hudfärg eller annat förhållande. Det går också att ha fler än en.  Lisa Lindén uppmanar: Spegla samhället i din verksamhet. Låt mixen av anställda spegla den värld vi lever i.
 
Diskrimineringslagen och att arbeta förebyggande
Det går att arbeta förebyggande inom området diskriminering. På sikt går det att arbeta med strukturer för att ändra beteenden. Det är diskriminerande att t ex välja bort någon på grund av efternamn, religion, etnicitet och ålder. Positiv särbehandling kan innebära att arbetsgivaren väljer underrepresenterat kön. Verksamheten väljer t ex en kvinna till tjänsten på lagret. Hon saknar truckkort, men detta löses genom att hon får ta truckkort på arbetstid.

Matthews Swedot fokuserar på hur ett företag skall agera då fall av diskriminering uppstår. Företaget är precis mitt uppe i ett sådant fall och det är viktigt att förstå att det är den utsatte personens upplevelser man får agera utifrån. När ledningen fick vetskap om fallet samlade vd:n genast hela personalen och informerade att företaget tar avstånd från denna typ av beteende. Nu har företaget gått vidare med en facklig representant, som skall dokumentera hur det upplevs från båda sidor.

Att arbeta med diskriminering i jämställdhetsplanen har ett förebyggande syfte så att det inte händer igen. Att belysa frågan gör också att företaget vet hur man skall agera om det tyvärr ändå händer. Det skall inte vara enbart en pappersprodukt, utan ett tänk som genomsyrar hela företaget.
 
Avantos självskattningsverktyg
En jämställdhetsplan skall inte vara en pappersprodukt, men den måste författas så det finns något att utgå ifrån. Jämställdhetsarbetet uppfattas ofta som abstrakt. För att få det mer konkret att har Avanto tillsammans med Lisa Lind tagit fram ett självskattningsverktygPDF. "Med hjälp av detta kan ni värdera vilken fas ni befinner ni i. Ledningen kan befinna sig i fas två medan medarbetarna är i fas fyra." Med hjälp av självskattningsverktyget blir det lättare att ta en dialog om vart vi har varit, var vi är och vart vi vill.

Konsultsföretagens dilemma med vi/dem-känsla
Konsultföretagen Escenda och Mutual Benefit pratar om problemet med  "vi och dem"-känsla. Hur får man de som är uthyrda att känna att de faktiskt är anställda hos Escenda eller Mutual Benefit, fastän den uthyrda främst befinner sig ute hos kund? Till vem hyser man lojalitet?
 
Det är viktigt att förstå att det är lojala medarbetare som jag tjänar mer pengar på i förlängningen. Låt personalen bli delaktiga i verksamheten. Om de förstår allt, så får de också drivkraft att agera. Mutual Benefit har gått så långt att varje anställd har fått vara med och utforma en egen affärsplan.

Positiva effekter av hetrogena arbetsgrupper
Brose är ett tyskägt företag med anställda från många olika länder. Här vill man gärna få fler kvinnliga sökande till monteringslinjen, men hur får vi detta att låta kul, inspirerande och så att kvinnor söker? Vi har en föreställning om att det är grabbig jargong i en monteringslinje, men vi skulle kunna lyfta att det är ett ungt företag, med stark teamkänsla. Det är tydligt att personalen arbetar mycket bättre när det är olika ursprung och olika kön. Ingen grupp tar över, bildas inga undergrupper.

Text & Foto: Ulrika Wahlström

Det är attraktivt att arbeta med jämställdhet
"Det mest lyckade kundmötet är när man går därifrån och kunden utstrålar: där vill jag börja!"
Niclas Jarhäll, Mutual Benefits

"För oss är det ett mål att man skall känna "Vi vill ha en person från Escenda" — det är en kvalitetsstämpel när man inte är inne på viss individ."
Ann Norén, Escenda

Niclas Janhäll, Mutual Benefits & Ann Norén, Escenda
7 diskrimineringsgrunder:
1. Kön
2. Könsöverskridande identitet/uttryck
3. Etnisk tillhörighet
4. Religion/annan trosuppfattning
5. Funktionshinder
6. Sexuell läggning
7. Ålder

Har du frågor kring dessa? Kontakta DO!

Arbeta förebyggande kring diskriminering:
Ex: En verksamhet som bara har män låter installera ett omklädningsrum även för kvinnor. Detta underlättar framtida rekrytering av kvinnor.

Ex: Livsmedelskedjan Coop har tagit fram en Coopslöja, så att de kvinnor som vill bära slöja i arbetet får göra det.

Tips på att höja vi-känslan hos konsultverksamheter:
- Skapa delaktighet genom att sända ut gruppmejl till dina uthyrda konsulter.
- Ha regelbundna möten i egna lokaler. Påminn om var konsulten är anställd.
- Kontakta inte bara för att ge pekpinnar, utan för att visa på personalförmåner. 
- Uppmana uthyrda medarbetare till feedback genom informella lunchmöten.
Avantos självskattningsverktyg
Självskattningsverktyget är ett stöddokument att luta sig mot i den annars så abstrakta processen kring att skapa en jämställdhetsplan. Verktyget omfattar både ledare och medarbetare, som inte nödvändighetsvis behöver befinna sig i samma fas.

Avantos SjälvskattningsverktygPDF

Lisa Lindén tillsammans med Brose.

Uppdaterad: 2012-10-15

Dela