Substrat
Biogasproduktion
Vid rötning används bland annat avloppsslam från reningsverk, matavfall från hushåll, restauranger och butiker, restprodukter från livsmedelsindustri samt park- och trädgårdsavfall. Från jordbruket används gödsel, restprodukter och odlade grödor.
Biogas kan även utvinnas ur deponier.

Vid förgasning används restprodukter från skogsbruk och skogsindustri.

Aktiva avfallsbolag i Västsverige är bland annat:
Borås Energi och Miljö, RagnSells, Rambo AB, Renova och SITA.

Underleverantörer
Nedan ser du exempel på teknikföretag som är underleverantörer inom avfallsområdet:

Fler leverantörer hittar du på Ecoex företagsdatabas.   ---> länk

Uppdaterad:
Dela