Energinivån på topp på workshopen Energieffektivt sjukhus - framtidens möjligheter
Foto: Barry Li
Vi har blivit allt bättre på energieffektivisera våra fastigheter och sjukhusen är inget undantag. Men allt fler elektriska apparater gör att verksamhetselen stadigt ökar. Samtidigt finns det ett mål om att halvera energianvändningen. Hur ska vi hitta lösningar för att nå dit? Det var huvudfrågan när beställare och teknikleverantörer möttes i en dialog under rubriken Energieffektivt sjukhus — framtidens möjligheter på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Kanske når man snabbare framtidens möjligheter om man arbetar tillsammans och pratar med varandra. Tekniken, eller tankar kring den, kanske rentav redan finns. Det gäller bara att veta vad man ska fråga efter.

Att skapa en mötesplats för dialog mellan beställare, brukare och teknikleverantörer. Det var tanken bakom seminariet och workshopen som arrangerades av aktörerna bakom projektet Sustainable Health Care och samlade drygt åttio personer från såväl inköpsavdelning som från fastighets- och elsidan inom Västra Götalandsregionen, representanter från sjukvårdsverksamheten och från Region Skåne och sist men inte minst företrädare från företag med lösningar för ökad energieffektivisering.

Teknikleverantörerna kan bättre förstå vilka mål och behov som finns hos beställarna och beställarna kan få bättre kunskap om vilken teknik och vilka lösningar som är tillgängliga.

Västra Götlandsregionen arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och satsar på att vara en föregångare i arbetet med att minska de egna verksamheternas negativa miljöpåverkan. Till år 2030 ska energianvändningen i de egna fastigheterna halveras jämfört med 1995 års nivåer. Sedan regionen bildades har man lyckats minska energianvändningen med 25 procent, vilket gjort att man fått 85 miljoner kronor lägre kostnader för el och värme.

Ett annat sätt för Västra Götalandsregionen att arbeta med hållbarhetsfrågorna är att våga använda sina inköp som ett verktyg. Och frågan är aktuell. Nu ska nämligen det nya Bild- och Interventionscentrum byggas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och det kommer att inhysa mycket avancerad och tekniktung utrustning. Planerad inflyttning för delar av verksamheten sker redan 2015. Tre år senare ska allt vara klart.

Vinnova har fått 24 miljoner kronor av regeringen för en satsning på att göra det lättare för landsting och regioner med innovationsupphandlingar, främst så kallade prekommersiella upphandlingar.

Det handlar om framtidens tekniska lösningar, där man ska upphandla något som löser ett problem inom verksamheten med en teknik som kanske inte finns ännu. Där det krävs utveckling för att uppfylla beställarens behov. Detta är tänkt att ge ny teknik till sjukvården samtidigt som det skapas nya möjligheter för innovativa företag.

Västra Götalandsregionen ingår i det nationella nätverk som hålls samman av Vinnova. Det finns flera möjliga områden för framtida initiativ. Under 2012 ska pilotprojekt sjösättas och just nu letar man lämpliga kandidater. Region Skåne och Västra Götalandsregionen har båda ansvar för både sjukvård och näringslivsutveckling. Om dessa två regioner skulle ta initiativ tillsammans skulle det kunna bli riktigt stort.

Men åter till frågan för dagens seminarium. Hur ska man då nå målen och minska användningen av verksamhetselen? För att försöka få in olika infallsvinklar på frågan arrangerades en gemensam workshop där deltagarna delades in i fyra grupper och sedan fick redovisa sina förslag, som du kan läsa om i punktform längre ner på sidan.

Under dagen fanns det utrymme för sex företag att kort presentera sina lösningar på scenen. Ytterligare fyra företag ställde ut i anslutning till seminarielokalen.

Sustainable Healthcare är ett projekt med syfte att öka exporten av miljörelaterade tjänster och produkter riktade till hälso- och sjukvården. Parterna bakom Sustainable Healthcare är: Business Region Göteborg, Sustainable Business Hub (projektledning), Region Skåne och Västra Götalandsregionen med finansiering från Tillväxtverket.

Några punkter som kom fram i samband med workshopen:
* För att komma till rätta med energiförbrukningen krävs både bra styr- och reglersystem samt beteendeförändringar och kunskap. Det är inte ovanligt att en person först beställer in en ny och fin apparat bara för att efteråt komma på att den alstrar så mycket värme att det krävs kylanläggning. Genom att öka medvetenheten om miljö- och energiaspekter hos alla som gör inköp skulle kanske exemplet ovan kunna ha undvikits.

* Beteendeändringar gör stor skillnad. Bara genom att synliggöra energiförbrukningen kommer nog en hel del att ändras till det bättre.

* Det är viktigt att ställa krav på energiförbrukning samt livscykelkostnadsanalys på medicinteknisk utrustning.

* För att underlätta ändring av felaktiga beteenden bör man mäta och följa upp så det finns en återkoppling. Incitament är viktiga!

*  Det är bra med pilot- och demoprojekt. Man skulle tilll exempel kunna jobba mer med drift och teknik och få in innovativ teknik den vägen.

* Systemen bör kunna samverka. Överskottsvärme bör tas om hand istället för att kylas bort. Detta kan uppnås genom teknikutveckling och/eller upphandling. Helst redan i planeringsstadiet.

 
Hur tar vi arbetet vidare? Reflektioner från dagens summering:
* Innovationsupphandling är ett spännande område att jobba vidare med.

* Alla måste vara med om vi ska spara energi.

* Engagemanget för frågorna har blivit större liksom viljan att samverka.

* Vi är duktiga i Sverige och har gott rykte. Detta bör vi kommersialisera och sälja våra lösningar utomlands. Vården och företag borde göra gemensam sak. Genom att öka exporten får vi fler skattekronor till vården.

Inbjudan:
Program:
Program:
Program som pdf hittar du här»PDF
Moderator: Maria Strömberg, chef Affärsdriven Miljöutveckling, Business Region Göteborg

08.30 Registrering och kaffe

09:00 Välkommen
Robert Leth, projektchef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen
Presentation som pdfPDF

Daniel Eriksson, projektledare, Sustainable HealthCare
Presentation som pdfPDF

Viveca Reimers, enhetschef internt miljöarbete, Miljösekretariatet, Västra Götalandsregionen
Presentation som pdfPDF

09:30 Minskad driftsel — avklarat. Minskad verksamhetsel — nästa utmaning!
Knut-Olof Lagerkvist, verksamhetsutvecklare, Västfastigheter, VGR
Presentation som pdfPDF

Anpassa elbehovet för att få en lägre elkostnad
Anders Lindskog, projektledare Kraftsamling Smarta nät, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Presentation som pdfPDF

Företagspresentationer energieffektiva produkter/lösningar:

Aktuella sjukhusprojekt i Sverige
Björn Berggren, Teknik och projekteringsledning, Skanska Sverige AB
Presentation som pdfPDF

Energieffektiv och patientsäker vårdbyggnad
Mattias Fredriksson, Schneider Electric
Presentation som pdfPDF

10:30 Paus. Kaffe med smörgås

11:00 Framtidens sjukhus byggs nu — presentation av BoIC
Robert Leth, projektchef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen
Presentation som pdfPDF

Energikrav på fastigheten (berör driftelen),
Hans Bjurbäck, teknisk förvaltare, Västfastigheter, Västra Götalandsregionen
Presentation som pdfPDF

Energikrav på utrustning
Sten Ekman, Regionservice område inköp, Västra Götalandsregionen
Presentation som pdfPDF

Innovationsupphandling
Bo Norrman, strategisk rådgivare life science, Regionutvecklingssekretariatet, Västra Götalandsregionen
Presentation som pdfPDF

12:00 Workshop om framtida lösningar/produkter, som gör att vi kan minska vår verksamhetsel

13:00 Lunch och nätverksmöjligheter

13:45 Företagspresentationerna fortsätter:

IT-lösningar för att nå energieffektiviseringsmål
Jon Perslow, Elicit
Presentation som pdfPDF

Störningsfri energieffektivisering — enklare, tystare, säkrare
Henrik Hemark, Market Manager, NFO Drives AB
Presentation som pdfPDF

Solljus för inhomhusmiljöer
Nils Nilsson, VD, Parans
Presentation som pdfPDF

Smart ventilation för hållbara sjukhus
Thomas Lindborg, Försäljningschef, Lindinvent
Presentation som pdfPDF

14:30 Hur tar vi arbetet vidare?

15:00 Seminariet avslutas

Länkar:
Affärsområdet Affärsdriven Miljöutveckling på Business Region Göteborg var medarrangör. Vill du veta mer om vad vi gör? Länk till oss hittar du här»

Vill du veta mer om projektet Sustainable Healthcare? Länk hittar du här»

Mer info om uppförandet om BoIC finns här»

Kontaktpersoner:
Maria Strömberg, Chef Affärsdriven Miljöutveckling, Business Region Göteborg
E-postadress | telefon: 031-367 61 10

Maria Leffler, Affärsdriven Miljöutveckling, Business Region Göteborg
E-postadress | telefon: 031-367 61 49

Dela

Telefon: 031-61 24 02
E-post: info@businessregion.se
Vårt huvudkontor ligger på Norra Hamngatan 14 i Göteborg.

Pressmeddelanden och annan information för journalister.

Här kan du ladda ner trycksaker, rapporter och andra av våra publikationer.

Här kan du prenumerera på nyhetsbrev och utskick, som finns för flera av våra branschområden.